ET RU EN
Helistame tagasi 53870751

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Mõisted

Isikuandmete töötlemine – on igasugune isikandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine edastamise levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötleja – on isik, kes teeb mistahes toimingu Isikuandmetega, s.h. salvestab, säilitab, muudab, võimaldab kolmandatele isikutele juurdepääsu, teeb päringu, kasutab või edastab isikuandmed.

Vastutav töötleja – on käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaselt NP Autod asukoht.

Volitatud töötleja – on isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema, kes töötlevad isikuandmeid kaupade või teenuste pakkumiseks; koostöös NP Autod-ga ühiste projektide või tegevuste läbiviimiseks või muu koostöö läbiviimiseks. Infot volitatud töötlejate kohta saab esitades küsimuse e-posti aadressil info@nputod.ee.

Andmesubjekt – on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

Isikuandmed – on mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis on Isikuandmete töötlejale teada läbi nende avalikkuse või tekkimise (nt teenuste kasutamise käigus tekkinud), mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus teada saanud (nt toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamise tehing (nt tellida uudiskirja) teha.

Kolmas isik – on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
NP Autod OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
NP Autod OÜ sisese müügistatistika koostamiseks;
turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
otseturustuse korraldamiseks;
muudeks NP Autod OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas NP Autod OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.
Isikuandmete töötlemise alused on:

Andmesubjekti nõusolek;
seadused ja muud õigusaktid.
NP Autod OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja NP Autod OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni NP Autod OÜ-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni.

Isikuandmed, mida töödeldakse
NP Autod OÜ töötleb muuhulgas järgimisi Andmesubjekti isikuandmeid:
• Andmesubjekti andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg);
• Andmesubjekti kontaktandmed (nimi, aadress, e-post, telefoninumber);
• Andmesubjekti sugu, rahvus;
• Andmesubjekti valduses oleva sõiduki andmed ( mark, modifikatsioon, tehasetähis – VIN kood, väljalaske aasta, hooldusajalugu, tehnilised näitajad)
• muud Andmesubjekti ja NP Autod OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.
Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille NP Autod OÜ on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille NP Autod OÜ on saanud kolmandatelt isikutelt.
Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima NP Autod OÜ-i kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja NP Autod OÜ vahel sõlmitud lepingutes või NP Autod OÜ-le esitatud dokumentides Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.
Isikuandmete salvestamine ja säilitamine
NP Autod OÜ salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
NP Autod OÜ-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
Andmete edastamine kolmandatele isikutele
NP Autod OÜ võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
• NP Autod OÜ koostöö- ja äripartnerid;
• NP Autod OÜ tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
• muud isikud, kellele NP Autod OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama NP Autod OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
NP Autod OÜ ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui selline õigus või kohustus tuleneb NP Autod AS-le seadusest.
NP Autod OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, NP Autod OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.
Isikuandmete kaitse ja vastutus

Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

Kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik asjakohased meetmed Isikuandmete turvalisuse kaitseks;
Kogume Isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õigus pärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
Piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas üldpõhimõtetes kirjeldatud Isikuandmete eesmärkide täitmiseks;
Töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
Andmesubjekti õiguste kaitse

Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada nõudeid ja pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Eeldame, et kõigi toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelvalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: info@npautod.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete üldpõhimõtete muutmine

NP Autod OÜ-l on õigus Isikuandmete üldpõhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt.

Küpsiste kasutamine NP Autod veebileht kasutavad küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta teie tehtud valikuid. NP Autod tooteid ja teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teave veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Milleks me kasutame küpsiseid?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingu eelistuste meeldejätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja teie andmete kaitsmiseks.

Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.