ET RU
Helistame tagasi 53870751

Kõik, mida on Eestis tarvis teada liikluskindlustusest

Kõik, mida on Eestis tarvis teada liikluskindlustusest

Selleks, et saada võimalus oma autoga linnas ringi sõites nautida kiirust ja tuult, tasuks meeles pidada mitte ainult võimalusi, vaid ka vastutust. Ükskõik kui kogenud juht te ka poleks, ei ole keegi liiklusõnnetuste eest kaitstud. Selle taustal näitab auto liikluskindlustus end parimast küljest garantiina kõigile liiklejatele.

Liikluskindlustuse hankimine on iga juhi kohustus, mille eiramine võib viia tõsiste tagajärgedeni. 

Liikluskindlustusfondil on õigus rakendada sundkindlustust, et tagada seadusest kinnipidamine ja kõigi liiklejate huvide kaitse. See rõhutab mitte ainult reeglite tähtsust, vaid ka teadlikku suhtumist kohustustesse liikluskindlustuse valdkonnas, millel on teedel ohutuse ja stabiilsuse tagamisel otsustav roll.

Kuidas toimub Eestis kindlustuslepingu sõlmimine sõidukiomanikega?

Kindlustuslepingut sõlmides on oluline meeles pidada, et see on mõeldud konkreetsele аutole ega ole seotud selle numbri ega omanikuga. Tavaliselt kehtib leping teatud aja, mis võib olenevalt kindlustusvõtja eelistustest varieeruda ühest päevast aastani. Samuti on võimalik valida lepingu automaatne uuendamine, mis lihtsustab kindlustuskohustuste haldamist.

Kindlustuslepingu pikendamine on üsna lihtne, kuid nõuab kindlustusseltsi õigeaegset teavitamist lepingu jätkamise soovist. Kui autoomanik otsustab kindlustusandjat vahetada, on oluline sõlmida uus leping hiljemalt kaks tööpäeva enne kehtiva lepingu lõppemist. See tagab, et välditakse võimalikke probleeme oluliste kindlustusjuhtumite katmisel.

Meeles tuleb pidada, et auto liikluskindlustuslepingu saab sõlmida ka kindlustushuviga isikuga, keda ei ole sõiduki registreerimisdokumentides märgitud. Lepingutingimuste kohaselt kohustub kindlustusselts hüvitama kindlustusjuhtumist põhjustatud kahju, kindlustusvõtja aga kohustub pidevaks kindlustuskaitseks tasuma regulaarseid kindlustusmakseid.

Auto liikluskindlustuslepingu saab lõpetada vaid teatud seadusega kehtestatud juhtudel, näiteks selle kehtivusaja möödumisel või mõjuval põhjusel, näiteks liisinguperioodi lõppedes. Samuti tasub meeles pidada, et kindlustuskaitse toimib mitte ainult riigisiseselt, vaid laieneb ka teistesse kindlustuspoliisil märgitud Euroopa Majandusruumi riikidesse, mis tagab juhile kaitse välisriikides.

Avarii Eestis: kuidas tuleks osalistel toimida ja kuidas kindlustus asjasse puutub?

Kui teel olles tekib olukord, mis põhjustab kahju tekkimise, on oluline kindlustusandjat sellest koheselt teavitada. Vastavalt kehtivale seadusandlusele võib kindlustusjuhtumist teavitada kas suuliselt või kirjalikult vastava teate saatmise teel.

Teade on soovitav esitada kirjalikult, et vältida arusaamatusi ja täpsustada juhtunu kõiki üksikasju. E-post on muutumas sellistes olukordades üha populaarsemaks sidepidamise viisiks. Kirjalikku teadet loetakse ka kahju hüvitamise nõudeks, mis lihtsustab hüvitise arvutamise protseduuri.

orange cone on the road

Hüvitamine ja kompensatsioon: mida tasub liikluskindlustuselt oodata?

Liikluskindlustuspoliisi ostmine on mitte ainult seadusest tulenev kohustus, vaid ka hoolitsemine enda turvalisuse ja rahalise kaitse eest. Aga mida konkreetselt liikluskindlustuselt liiklusõnnetuse korral oodata tasub?

Esmajärjekorras võimaldab kindlustus saada oma sõidukile tekitatud kahju eest hüvitist. See võib hõlmata sõiduki remonti või asendamist, kui see on kahjustatud või ärandatud. Tavaliselt hüvitab kindlustusselts tegelikud kulud, arvestades remondikulu või sõiduki täieliku hävimise korral selle hetke turuväärtust.

Lisaks sellele katab liikluskindlustus ka ravikulud ja hüvitab kolmandate isikute kahjud juhul, kui avariis olete süüdi teie. See on oluline, et tagada rahaline kaitse nii teile kui teistele liiklejatele.

Siiski ei maksa unustada, et hüvitis ja kompensatsioon võivad olla kitsendatud teatud tingimuste  ja piirangutega, mis on sätestatud teie kindlustuspoliisis. Seetõttu on enne kindlustusseltsi valimist ja lepingu sõlmimist oluline põhjalikult tutvuda kõigi tingimuste ja võimalike eranditega.

Hüvitamise protsess võib aega võtta, eriti keeruliste olukordade puhul või vaidlusküsimuste korral. Seetõttu on oluline varuda kannatust ja teha kindlustusseltsiga koostööd, esitades neile kõik vajalikud dokumendid ja kogu teabe.

Üldjuhul pakub liikluskindlustus teedel juhtuvate õnnetuste korral olulist kaitset ja rahalist tuge. Maksimaalse tõhususe ja kaitsekindluse tagamiseks on oluline valida õige kindlustusselts ja tutvuda tähelepanelikult oma kindlustuspoliisi tingimustega.

Mida teha, kui kindlustusselts või avarii süüdlane tulemustega ei nõustu?

Kui kindlustusselts või Eestis toimunud liiklusõnnetuse süüdlane tulemustega ei nõustu, tekib vajadus edasisteks tegevusteks, et oma huve kaitsta. Siin on mõned sammud, mida saate sellises olukorras astuda.

  • Kontrollige dokumente

Tutvuge tähelepanelikult kõigi avariiga seotud dokumentide, tõendite ja fotodega. Veenduge, et kõik andmed ja faktid on toodud tõeselt ja täielikult.

  • Pöörduge abi saamiseks advokaadi või kindlustusspetsialisti poole

Kogenud advokaadilt või kindlustusspetsialistilt nõu ja toe saamine aitab kaitsta teie õigusi ja huve. Nad võivad pakkuda strateegiaid ja nõuandeid järgmisteks sammudeks.

  • Valmistage ette tõendusmaterjalid

Koguge kokku kõik enda positsiooni toetavad tõendid, sealhulgas tunnistajate ütlused, ravidokumendid, ekspertotsused ja muud andmed, mis toetavad juhtumis teie poolt.

  • Andke sisse apellatsioon ehk edasikaebus

Kui olete oma argumentide õigsuses veendunud, võite esitada kindlustusettevõttele või vastavatesse asutustesse apellatsiooni ehk edasikaebuse, täites vajalikud vormid ja esitades kõik vajalikud dokumendid.

  • Valmistuge kohtumenetluseks

Juhul, kui erimeelsusi ei õnnestu kohtueelselt lahendada, valmistuge kohtupidamiseks. Sel juhul on oluline advokaadi tugi ja jätkata tuleb kõigi vajalike tõendite esitamist.

Oluline on meeles pidada, et vaidluste lahendamine võib kesta mõnda aega ja seepärast on tähtis varuda kannatust ning olla oma õiguste ja huvide kaitsmisel järjekindel.

Viimased saabumised